بازیابی کلمه عبور؟
 
  برنامه ريزي عملياتي دانلود بروشور محصول

- از زماني كه بشر به فرداي خود انديشيد، براي آينده هدف تعيين كرد و بدين ترتيب فرايند برنامه ريزي آغاز شد.

برنامه ريزي گذر از يك گام به گام بعدي نيست بلكه فرايندي خلاق است و مي تواند پيش - از تصميم نهايي چندين مرتبه تغيير و بازبيني گردد.

برنامه ريزي يعني انتخاب اهداف درست و انتخاب مسير، راه، وسيله و روش درست براي تامين هدف. به عبارتي در برنامه ريزي، اهداف و اقدامات لازم براي مواجهه با تغييرات و عوامل نامطمئن پيش بيني مي شود.

- برنامه ريزي فرايندي است كه همه تلاش ها و فعاليت ها را در راستاي هدف، راه رسيدن به آن و چگونگي طي مسير، تركيب و ادغام مي كند.

- برنامه ريزي ترسيم شمايي از گذشته براي تصميم گيري در زمان حال براي انجام اقدامي در آينده مي باشد.

برنامه ريزي سه شكل اساسي دارد: استراتژيك، تاكتيكي و عملياتي

برنامه ريزي استراتژيك اهداف، خطوط كلي و رسالت سازمان را در بلندمدت تعيين مي كند، جامعيت داشته و در سطح عالي سازمان، چارچوبي براي برنامه ريزي تاكتيكي و عملياتي مي باشد، از نظر زماني بازه بلند مدت را شامل مي شود و چتري براي كل سازمان مي باشد.

برنامه ريزي تاكتيكي به مسائلي مربوط مي شود كه براي رسيدن به اهداف در سطوح مياني سازمان مطرح اند و دسته اي از فعاليت هاي مرتبط با اجراي يك استراتژي را به تصوير مي كشد.

برنامه ريزي عملياتي شامل فعاليت ها و گام هاي ويژه اي جهت رسيدن به اهداف تعيين شده مي باشد. به عبارتي برنامه ريزي عملياتي شامل اقدامات تفصيلي براي رسيدن به اهداف است. اين نوع برنامه ريزي در سطح مديريت هاي اجرايي مطرح است و با اهداف مشخص، محدود و عيني سروكار دارد.

رئوس مطالب دوره:

    -           برنامه ريزي چيست؟

    -           اشكال مختلف برنامه ريزي

    -           برنامه عملياتي چيست؟

    -           نحوه طراحي و تدوين برنامه عملياتي چگونه است؟

    -           تعيين شاخص­هاي سنجش و پايش عملكرد

    -           پايش عملكرد به منظور حصول اطمينان از دستيابي به اهداف

 
دانلود بروشور محصول

Copyright 2010 © Arman Andishan Vira Co. | All Rights Reserved.