بازیابی کلمه عبور؟
 
  آشكارسازي و اشتراك دانش از طريق پياده سازي WIKI سازماني دانلود بروشور محصول

مدیریت دانش نسل دوم (KM2)؛ چرا؟

از دغدغههای اصلی مدیریت دانش، آشکارسازی و اشتراک دانش افراد است و در طول سالهایی که از عمر مدیریت دانش  میگذرد، ابزارها و رویکردهای گوناگونی برای عملیاتی کردن آنها پیشنهاد شده و در بسیاری از سازمانها اجرا گردیده است. ولی مسئلهای که هنوز در میان است، اثربخشی نامطلوب پیادهسازی این ابزارها میباشد! به عبارت دیگر، پیادهسازی سیستمها و بهرهمندی از ابزارها، تضمینی بر ایجاد ارزش از دانش افراد سازمان نیست. امروزه با توجه به مطرح شدن نظریه KM2 (نسل جدید مدیریت دانش) و بررسی مطالعات موردی عارضهیابی مدیریت دانش در سازمانهای پیشرو دنیا، افراد به این نتیجه رسیدهاند که پیادهسازی ابزارهای مدیریت دانش، برای مشارکت افراد در تسهیم دانش کافی نیست. حتی در شرایطی هم که با بهرهگیری از راهکارهای انگیزشی، افراد تمایلی بر ارائه دانش خود در سیستمهای مدیریت دانش دارند، اطلاعات و تجربیات پراکنده که در سیستم ثبت شدهاند، آنطور که انتظار میرود؛ دردی از کسی درمان نمیکنند!

برای پاسخگویی به مسائل موجود در پیادهسازی مدیریت دانش و البته با پیشرفت زیرساختهای تکنولوژیکی، KM2 به عنوان نسل جدید مدیریت دانش معرفی گردید تا در پی پاسخ مناسبتری برای دغدغه اصلی مدیریت دانش یعنی "تبدیل سرمایه دانشی سازمان به ارزشِ ملموس"، باشد. در KM2 به ویژگیهای فکری و رفتاری انسان به عنوان دانشگر، بیشتر توجه میشود و ابزارها به گونهای طراحی و استفاده میشوند که فرد اولاً تمایل بیشتری به ارائه دانش و اطلاعات خود داشته باشد و ثانیاً ارتباط افراد مختلف با یکدیگر تسهیل گردد.

پیادهسازی Wiki سازمانی

Wiki  یکی از ابزارهای مدیریت دانش نسل دوم است. همانطور که میدانیم، ابزار، به تنهایی قادر به حل مسائل سازمان نیست و داشتن ابزار به معنای استفاده اثربخش از آن نمیباشد. لذا ضروری است تا ابعاد دیگر و زیرساختهای مدیریت دانش، از جمله فرهنگ سازمانی نیز تحت تاثیر قرار گرفته و هماهنگ گردد. بنابراین اولین گام در پیادهسازی Wiki سازمانی، برگزاری کارگاههای آموزشی با هدف ایجاد تیمهای تخصصی، به منظور اشتراک دانش در فضای مجازی است. این کارگاهها که به صورت یادگیری عملی (Action Learning) ویژه افراد با تخصصهای مشترک برگزار میگردد، دو هدف را دنبال خواهد نمود:

1.       درک ضرورت و چالشهای اشتراک دانش در سازمان، توسط فراگیران

2.       آموزش عملی استفاده از نرمافزار Wiki سازمانی

در این دوره فراگیران هر کارگاه به کمک تسهیل­گر، هسته اولیه اطلاعات را ایجاد مینمایند و بر روی شبکه Wiki سازمان قرار میدهند. با توجه به قابلیت نرمافزار، فراگیران و سایر افراد، از آن پس امکان ویرایش و تکمیل محتوا را خواهند داشت. پویایی اطلاعات، قابلیت توسعه بخشی آنها و بهرهمندی از خرد جمعی سازمان در چنین سیستمی، یکی از مزیتهای برتری نسبت به ابزارهای اشتراک دانش در KM نسل اول میباشد. لازم به توضیح است که نرمافزار Wiki سازمانی جهت نصب روی شبکه اینترانت، به صورت رایگان در اختیار کارفرما قرار خواهد گرفت.
دانلود بروشور محصول

Copyright 2010 © Arman Andishan Vira Co. | All Rights Reserved.